Praktika të reja për Zhvillimin e Manaxhimit të Tokës

Praktika të reja për Zhvillimin e Manaxhimit të Tokës

Përmbajtja

I.HYRJE

II.PROCESI I ZHVILLIMIT DHE MANAXHIMIT TË TOKËS NË SHQIPËRI

III.RASTET STUDIMORE

IV.SHTOJCA

Punuan: Zenel Bajrami dhe Rudina Toto

Autorë të rasteve studimore: Rudina Toto, Dritan Shutina, Anila Gjika, Besnik
Aliaj, Eriselda Çobo, Eno Muho, Elvan Dajko, Sotir Dhamo, Zenel Bajrami, Carlos Morales, Saskia Ruijsink.

Të gjitha të drejtat i janë rezervuar:
Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, www.co-plan.org, dhe
Universiteti POLIS, www.universitetipolis.edu.al.

Redaktimi letrar: Naim Balla dhe Edvina Sojati
Realizimi grafik: Zenel Bajrami

Shtypur nga: Shtypshkronja “Pegi”
Viti i botimit: 2013